Accessibility icon 2

Zaštitna radionica Tekop Nova, Pula - Officina per la tutela Tekop Nova, Pola

Kontaktiraj nas - +385 52 222 875 - info@tekop-nova.hr

Temeljni akti


Godišnja izvješća


Opći akti

Pravni okvir:

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 152/1439/18)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18)

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/9329/9747/9935/08)

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93121/99, 52/00, 118/03107/07146/08137/09, 125/11, 152/11111/1268/13110/15)