Accessibility icon 2

Zaštitna radionica Tekop Nova, Pula - Officina per la tutela Tekop Nova, Pola

Kontaktiraj nas - +385 52 222 875 - info@tekop-nova.hr

Zamjenske kvote

Zaštitna radionica Tekop Nova, Pula - Officina per la tutela Tekop Nova, Pola,  nudi mogućnost sklapanja Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20, 145/20), obveznik ispunjenja kvote je svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika. Kvota se određuje  u visini 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti zaposliti osobu s invaliditetom, zakonodavac je predvidio mogućnost ispunjenja zamjenske kvote ugovaranjem poslovne suradnje sa zaštitnom radionicom u kojoj  više od polovice zaposlenih čine osobe s invaliditetom čl.6 i 6.a. Pravilnika.

Ugovor se može sklopiti na rok od 1 do 12 mjeseci, ovisno o potrebama naručitelja. Ukupna vrijednost ugovora mora iznositi najmanje 20% minimalne mjesečne plaće (840,00 € = minimalna bruto plaća), čl.1. Uredbe o visini minimalne plaće, NN 125/23, za svaku osobu s invaliditetom koju bi poslodavac  morao zaposliti unutar propisane kvote.

Ukoliko je naručitelj u obvezi zaposliti jednu osobu s invaliditetom, mjesečni iznos Ugovora iznosi najmanje 168,00 € bez PDV-a, što je jednako iznosu novčane naknade zbog neispunjenja zamjenske kvote koju plaća poslodavac koji ne ispunjava propisanu kvotu zaposlenih osoba s invaliditetom sukladno čl. 14. Pravilnika. 

Zaključenjem ugovora  o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, poslodavac ima mogućnost uz ispunjenje obveze kvotnog zapošljavanja nabaviti robe/usluge iz proizvodnog asortimana Zaštitne radionice Tekop Nova. 

Ugovor se sastavlja u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava dva primjerka, a obvezni dio ugovora je ponuda isporučitelja (zaštitne radionice).

Podaci potrebni za sklapanje ugovora:

  • Vremensko razdoblje na koje se sklapa ugovor
  • Iznos ugovora (bez PDV-a), ovisno o potrebama naručitelja
  • Dokumentacija potrebna za izradu ugovora (preslike)
  • Ponuda isporučitelja

Nakon što je Ugovor obostrano potpisan i ovjeren, jedan primjerak se prilaže uz popunjeni Obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote, te se u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, a najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za slijedeći mjesec predaje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zamjenska kvota postaje važeća od mjeseca primitka Ugovora s obrascem najave.

Ukoliko ste obveznici javne nabave, imate mogućnost raspisivanja rezerviranog javnog nadmetanja za zaštitne radionice (čl.51 Zakona o javnoj nabavi), a sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20, 145/20). Ugovor potpisan nakon provedenog rezerviranog javnog nadmetanja može biti prihvaćen kao Ugovor o poslovnoj suradnji u cilju realizacije zamjenske kvote.

U slučaju izmjena i dopuna elemenata Ugovora, stranke su dužne sastaviti dodatak Ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od 15 dana zajedno s obrascem za najavu. Dodatak Ugovoru postaje važeći za Zavod u mjesecu u kojem je zaprimljen.

Nakon što je roba/usluga isporučena i fakturirana, naručitelj vrši uplatu/provodi kompenzaciju te isporučitelju dostavlja na ovjeru popunjeno Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.

Obveznik je dužan u roku od 8 dana nakon ispunjenja ugovornih obveza podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju  ugovornih obveza, a u slučaju da u ugovoru nije određen rok trajanja, obrazac izvješća mora se podnijeti u roku od 8 dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno ispunjenje zamjenske kvote.

Na zahtjev Zavoda, stranke su dužne dostaviti dodatne dokaze o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.  Za sva pitanja u svrhu ispunjena zamjenske kvote stojimo vam na raspolaganju.

Vaše upite uputite na mail adresu info@tekop-nova.hr  ili na broj telefona 052/222 875.